સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 2 January 2021

Video Downloader for Instagram, Story & Reels Download Download From Playstore 2021

Video Downloader for Instagram, Story & Reels Download Download From Playstore 2021 :- Vidma helps you save Video / Photo / Story / Reels /Highlight from Instagram and IGTV to your phone. 

Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-Gujarat

 

 


⭐️New features

-- You can download Instagram reels videos now!
-- With this story saver, you can save story from Instagram.
-- Save video and photo from Instagram
-- This profile picture downloader can help you to view and save insta DP in bio
-- View and save stories/ videos and profile pictures through any single Insta link.


 Download APK Now

  Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી
 

 How to Download videos & photos
1️⃣Method 1:
① Open Instagram and copy the link of Video, Photo, IG Story, Reels Video and Highlight
② Open Vidma
You copy the link from Instagram and the download will automatically start.

2️⃣Method 2:
Click "Share" and choose Vidma.

 
Also read 💥ગુજરાતની દરેક મહિલા ને મળશે  સિલાઈ મશીન  લેવા માટે અથવા 6000 હજાર ની સહાય તથા શીવણવર્ગો શીખવા માટે દર મહિને સ્ટાઈપન્ડ

Download app for Instagram
☆ Save story and highlight
☆ Save Instagram photos/videos
☆ Download video from IGTV
☆ Download video and image from private account
☆ Watch 𝗼𝗳𝗳𝗹𝗶𝗻𝗲 videos anytime anywhere
☆ Small sized, 𝗹𝗶𝘁𝗲
☆ Now you can download Instagram reels videos
☆ The app is 𝗦𝗮𝗳𝗲 and 𝗙𝗥𝗘𝗘!
☆ Multi-download videos from instagram at the same time
☆ View and Save profile picture 

No comments: