સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 3 January 2021

TAT shixan sahayak bharti 2016 Granted bharti 5th Round latest update

Granted Shikshak Sahayak Bharti 2016 5Th Round  -gserb.orpgujarat.com: GSERC Granted Secondary & Higher Secondary Shikshan Sahayak Bharti 2016 Details:GSERC Secondary & Higher Secondary Education Staff Recruitment Selection Committee Issued Notification in News Paper & site about GSERC Granted Secondary and Higher Secondary Shikshan Sahayak Bharti 2019 - www.gserc.in Jobs in Gujarat. 


In the event that you are Looking for Teachers work in Gujarat, at that point snatch this Opportunity by legislature of Gujarat. 

શાળા વાર ખાલી જગ્યાઓની વિગત Newઉચ્ચતર માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)


માધ્યમિક (અંગ્રેજી માધ્યમ)


માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)


ફાઈનલ મેરીટ લીસ્ટ: New


મેરીટ લીસ્ટ - ઉચ્ચતર માધ્યમિક (અંગ્રેજી માધ્યમ)


મેરીટ લીસ્ટ - ઉચ્ચતર માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)


મેરીટ લીસ્ટ - માધ્યમિક (અંગ્રેજી માધ્યમ)


મેરીટ લીસ્ટ - માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)


Waiting લીસ્ટ: New

Waiting લીસ્ટ - ઉચ્ચતર માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)


Waiting લીસ્ટ - માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)


New PML-2 માં વાંધા અરજી અન્વયે સુધારા


New PML-2 અન્વયે વાંધા અરજીની વિગત


New Supplimentary PML-1 અન્વયે રદ કરેલ અરજીઓ


New Supplimentary PML-1 અન્વયે સુધારા કરેલ અરજીઓ


Optional Teachers Recruitment for Government School and Grant Ad School by GSERC Gandinagar. All the data around Vacant Shikshan Sahayak work like Education Qualification, Age Limit, TAT Marks, Pay Scale, Application Fee and so forth referenced underneath.

Friends, here you will find information about government jobs and schemes and all the news and breaking news of private jobs and recruitment fairs from this web.

You will find a lot to learn and tell here. Deliver this information to more and more people. And here this news is very useful and necessary, so share it and someone will come to work

No comments: