સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 2 January 2021

SPARSH ONLINE TALIM MODULE ON DIKSHA SHALA AAROGYA KARYKRAM TALIMઆ પણ વાંચો
૨૦૨૧ની જાહેર રજાઓ નું લિસ્ટ જાહેર.


2, Modification and Direct: - To get three reports in different areas of the district that the language spoken by the local people - understand how different it is from Gujarati language, Dang, Panchmahal, Banaskantha, Valsad in Std. 1 and 2, And children studying in some areas of some other districts do not understand Gujarati, so it is necessary for them to improve or change the dialect, only by doing so will the children survive in school.

Initially communicating in their local dialect. Animals - Birds, toys, utensils, clothes, vegetables, food, etc. A list of words spoken daily in Gujarati and local dialect. Gradually they will get acquainted with Gujarati. 

Date : From : 04/01/2021 To 28/01/2021
Course Name : 'SPArSH' OnlineTraining
Time : 11:00 to 12:00
Channel No. 5


NO

Training Name

Course Name

Date

1

SPArSH 1

Healthy Growth and Development

04/01/2021

 

2

SPArSH 2

Emotional and Mental Health

06/01/2021

3

SPArSH 3

Interpersonal

08/01/2021

4

SPArSH 4

Values ​​and Citizenship

11/01/2021

5

SPArSH 5

Gender Equality

13/01/2021

6

SPArSH 6

Nutrition, Health and Hygiene

16/01/2021

7

SPArSH 7

Prevention of Drug Abuse and Management

18/01/2021

8

SPArSH 8

Promotion of healthy lifestyle

20/01/2021

9

SPArSH 9

Sectic Diseases

22/01/2021

10

SPArSH 10

Safety and Security Against Violence and Injury

25/01/2021

11

SPArSH 11

Promoting Safe Use of Internet and Social Media

28/01/2021


1. Curriculum material material development Fruits, vegetables, grains, flowers, plants, trees, toys, etc. The upper standards may include local tales, stories, legends, fairs, festivals, sights, leaders, field objects, and dialects. This can be useful in other ways as well as in reference literature. Items made from the local environment can be found in schools, near schools, near homes, in villages and elsewhere.

SPARSH ONLINE TALIM MODULE ON DIKSHA SHALA AAROGYA KARYKRAM TALIM

SPARSH TALIM GR AND TIME TABLE

CLICK HERE


SPARSH MODULE 1 LINK CLICK HERE

SPARSH MODULE 2 LINK CLICK HERE

SPARSH MODULE 3 LINK CLICK HERE


FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATE KEEP VISITING YASHDODIYA OFFICIAL WEBSITE

Friends you will find very good and working information and share it with more and more people and news breaking news and recruitment information can be found here from this website and information is also updated daily.
Facebook

No comments: