સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 1 January 2021

Maths Puzzles With Answers 03

 Choosing the best health insurance for yourself from a pool of health insurance companies in the market can be a daunting task

How are you friends and happy new year from me and today I have brought you a good and fun puzzle and its information is given below.

With this web you will find all the information you need to know and learn and also share with your friends and have fun and get good information.

Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી


But do you need to worry? With InsuranceDekho at your service, the answer is NO.

Also, read  Maths Puzzle With Answer, Test Your Brain

Answer :

There is a number in math that when multiplied by 4, the opposite will appear.

This number is: 21978

So A = 2, B = 1, C = 9, D = 7, E = 8

Care plan from Care Health Insurance is a comprehensive health insurance policy that covers medical expenses of the injured occurring from any injury, illness, or accident. Care plan is available in 5 variants, viz., Care 3 (Super Saver), Care 4 (Elite), Care 5 (Elite Plus), Care 6 (Global), and Care 7 (Global Plus).

No comments: