સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 3 January 2021

If you have this phone from Mi not downloaded Android 11 updated, find out what the reason is


Xiaomi began rolling out the Android 11 update for the Mi A3 smartphone this week. Immediately after receiving a new software update, users complained that their phones were not working (to be dead). Xiaomi has acknowledged this problem from users and has stopped the update rollout following user complaints.

Credit link: Click here

Mi A3 users complained on Twitter that their phone was not working after installing the Android 11 update. Mi A3 users will not be able to restart their phones due to a buggy software update. All the users on Twitter have mentioned this problem of breaking the phone due to the Android 11 update. Xiaomi has stopped the update rollout for the time being, but has not given any information about fixing the affected phone.

Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી

Advise Mi A3 users not to install this update of Android 11 in your phone. Because this bug in the update is for all units instead of the selected unit. The Android 11 update is a big update as its phones get the latest Android version. The Mi A3 is part of Google's Android One program, with which the phone provides a near stock Android experience.

No comments: