સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 3 January 2021

GPSC PI QUESTION PAPER 3 JANUARY 2021

GPSC Police Inspector Question Paper

GPSC Exam Calendar 2020-21: Gujarat Public Service Commission (GPSC) has given the refreshed Exam Calendar for the year 2020-21 for the various significant notices on its official site on 26th October 2020.

Some classes and online portals have released the GPSC PI Paper Solution. Candidates who are appearing for GPSC PI 2021 exam can check the answer and estimate your marks. We Have to Provide Below GPSC PI Solution Paper with Question Paper Pdf. So Candidates Analysis Your Question Paper All Set A B C D.

Also read 🎓7 પાસથી ગ્રેજ્યુએશન સુધીની ભરતી માટે ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Prelims exam of Police Inspector (PI) was conducted by Gujarat Public Service Commission today, We Upload Soon Police Inspector Question Paper 03.01.2021. So Keep Visit regular Our https://latest.ingovnaukri.com/


Steps to Download Exam question Paper date on 03-01-2021

More details for GPSC : Go to the official site http://gpsc.up.nic.in/or click on the immediate connection given previously. 

Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી


How to download GPSC Answer Key 2021?

After the release of GPSC Police Inspector Answer key 2021, Candidates can follow the stepwise procedure to download the Official answer key mentioned below:

1st Step: Visit to the GPSC official website gpsc.gujarat.gov.in.

2nd Step: Go to the ‘Latest News/Events‘ section.

3rd Step: On that page, you can find the direct links which are visible like Provisional Answer Key of Advt. No. 110/2019-20, Police Inspector (Unarmed), Class-2.

4th Step: Click on the Download Answer Key Link.

5th Step: Check the answer in the opened PDF file.

6th Step: Download the GPSC Answer Key 2020 and take a print out for future reference.

No comments: