સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 25 December 2020

Sticker Maker and Video Status for WhatsApp TSAP - WA Sticker App  - Explore millions of funny stickers and use them in your chats and positions

  - Create stickers from your photos with the new Auto Toe Cut technology


  - Easily export your stickers to WhatsApp TSAP (WAStickerApps)


  - Share your sticker packs with friends via custom links

  1. Name your sticker pack.


  2. Select photos and cut stickers from your photos

વાંચો :: ગુજરાત વહાલી દિકરી યોજના

  3. Add citations to give your stickers more character.

  Stay up to date with sticker.li!


  - Follow us on Instagram: https://instagram.com/stickerly_india


  - Facebook Facial Facebook Page: https://facebook.com/stickerly.officialImage splitting technique by SenseTime

  * Are you looking for funny WhatsApp stickers and video statuses?

  Including over 500,000 sticker packs and thousands of video statuses - sticker maker and video status for the W&T app - try this sticker.li app!  TV Shows & Movies, Celebrities & Mails, Animals, Games, Anime, Funny Memes, Beautiful Pictures & Graphics, Songs, Quotes, Typo, Emojis and so much more!  * Create sticker.li and WhatsApp tsp stickers - sticker maker and video status for tsp app!

  Sticker.li is a free sticker maker for WhatsApp TSAP that can easily turn your photos into stickers.  We are a super smart and clean sticker maker app for WhatsApp.

Customize your stickers with WhatsApp Sticker Maker!

  Sticker.li is a sticker maker for customizing stickers for VickApp.  You can adjust the position, size and angle of your sticker.  You can add caps on each sticker.  With the help of this WhatsApp sticker maker you can create unlimited custom stickers for WhatsApp.No comments: