સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

Registration for Single Girl Child Scholarship can be done today by visiting the official website.

CBSE Scholarship: Registration for Single Girl Child Scholarship can be done today by visiting the official website.

Today is the last day to register for the Central Board of Secondary Education (CBSE) Single Girl Child Scholarship. Students can apply for this scholarship until December 21, 2020. In such a case, students who could not register for this scholarship for any reason can do so by December 21. Earlier, the last date to apply for this scholarship was December 10, which has now been extended to eleven days.

Apply online
Students can apply for this scholarship only through online mode. Students can register by visiting the official website of CBSE, cbse.nic.in. Students should keep in mind that only candidates who have passed 10th standard in CBSE can apply for this scholarship. Also, this scholarship is for single girl child only.

Who can apply?
Every single girl student who has got 60% marks or more in CBSE standard 10 examination and is still studying 11th and 12th in CBSE school can apply. In addition, students whose tuition fees do not exceed Rs 1,500 per month are also eligible for the scholarship scheme. This scheme is for Indian citizens only. Visit the official website for more information.

Read in Gujarati news 

The process of applying

  • First go to the official website of CBSE cbse.nic.in.
  • Click on the Scholarship link on the homepage.
  • Click on the CBSE Scholarship Scheme For Single Girl Child 2020 link to open a new page.
  • Download the form by clicking on this link and fill it out as per instructions and submit.

No comments: