સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 17 December 2020

New Rules for Gujarat RTO Learning License

 As part of which, the government has taken another decision and made a special simplification of the process of obtaining re-learner's driving license and endorsement for carrying dangerous goods in the driving license, the list of the Commissioner of Vehicle Transactions said.


Read:: Gujarat Vahli Dikari Yojana

The list further states that for one reason or another the six month period of apprentice license has expired and the applicant had to come to the RTO office to get the apprentice license but from now on the applicant can get the apprentice license only by paying the fee on parivahan.gov.in . The applicant can download the license sitting at home from his / her class and get a print.


ASLO READ 

Gujarat Two Wheeler Scheme 2020Similarly when a driving license holder has one class of license and wants to add another class (AEDL-Additional Endorsement to Driving License) the applicant for this operation had to come face to face to get the novice license at RTO office but now as part of the new arrangement the applicant This class will be able to add the class itself by paying the fee, which will be verified and approved at the RTO level. After approval, the applicant will have to appear for the driving test on the due date.


In addition, the operation of endorsement to drive hazardous material has been made faceless in the driving license. No manual stamping will be required for this operation at RTO level.


Read in Gujarati news 

Thus, in all the above transactions, the applicant will not be required to come to the RTO level for obtaining a novice license and endorsement for carrying hazardous goods, as stated by the Office of the Commissioner of Vehicle Transactions.

No comments: