સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

Mukhyamantri Kisan Sahay yojna: Big announcement for Gujarat farmers


Chief Minister Vijay Bhai Rupani has announced the Mukhyamantri Kisan Yojana in the wider interest of millions of farmers in the state.


The amount will be 25 thousand. All rupees will be paid by direct bank transfer. Thus, crop insurance has been made quite simple.

He said that irregularity of rainfall in agriculture, especially in kharif season, is a factor causing economic loss to the farmers. 


આ પણ વાંચો: ખેડૂત સહાય 2020

The Chief Minister said that this scheme is simple and transparent. He said that the benefits of SDRF will be kept the same and the benefits of this CM Kisan Sahay Yojana will be given.


If there is a problem in kharif crop, he will get greed for the plan. If there is a loss of 33% to 60%, Rs 20,000 per hectare will be paid. If the present is above 60,


But he will also benefit from this scheme. Farmers will have zero premium.  Assistance up to a maximum of 4 hectares will be paid. If there is a loss of 33% to 60%, Rs 20,000 per hectare will be paid. If the present is above 60, the amount will be 25 thousand. All rupee will be paid by direct bank transfer. Thus, crop insurance has been made quite simple. 

The central government has announced a package of Rs 1 lakh crore for farmers. At that time, the farmers of the state were also sitting in front of the government under this package.


Chief Minister Vijay Rupani has announced Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana for farmers. The scheme has a change in crop insurance,

Friends, here you will find more and more information about government jobs and schemes, and information will be updated daily.

No comments: