સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 21 December 2020

Mock test link for candidates appearing for the exam has been announced. Admit cards for the exam starting from December 28 will be released on December 24.

RRB NTPC CBT- 1:Mock test link for candidates appearing for the exam has been announced. Admit cards for the exam starting from December 28 will be released on December 24.

 Candidates appearing for the examination starting from December 28 can attempt mock test through the official website of Railways rrbcdg.gov.in. Apart from this, the information of Exam Center and City has also been released on the official website. The link to the admit card will be activated on the website on December 24.

Exam pattern information
available Candidates will be able to get CBT-1 online exam pattern information with the help of this mock test. The mock test has study questions, but the exam pattern will be similar to RRB NTPC CBT-1.  The countdown clock will run with the exam and the test will be submitted automatically after 90 minutes.
There will be 23 lakh candidates in the first round. The
Railway Board will conduct examinations for about 23 lakh candidates in the first round. For those candidates whose exam city and date details have not been made public, examinations will be held in other rounds. Admit cards for the exam will be released on the official website on December 24. Candidates will be able to download it using their registration number and password.

No comments: