સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 27 December 2020

Maths Puzzle With Answer, Puzzle Number 10

Health insurance in this situation will be highly beneficial, as it will provide cover against expenses that you may incur in order to get the required treatment. There are numerous hospitalisation expenses involved for getting treatment in case you suffer from Coronavirus.


 While you focus on quick recovery, we take care of your medical expenses by covering diagnosis, consultation costs at the time of pre hospitalization and post hospitalization as well. We also offer coverage for day care treatments if your treatment gets done in less than 24 Hours. Choose HDFC ERGO, a brand that has brought smiles to 1 crore+ customers.If you already have a health insurance plan with HDFC ERGO, be rest assured we will cover hospitalisation expenses due to Coronavirus.
Top–up Health Insurance What if you have multiple health insurance plans like a personal base plan or an employee health insurance plan and wish to just get additional sum insured at a low premium than a super top up plan. Our my:health Medisure Super-Top up is the right top up plan.


ANSWER-:
ANSWER IS 18EXPLANATION-
EQUATION 1 => ( 9 - 5 ) + ( 9 + 5 ) = ( 4 + 14 ) = ( 4 + 5 ) = 9
EQUATION 2 => ( 7 - 4 ) + ( 7 + 4 ) = ( 3 + 11 ) = ( 3 + 2 ) = 5
EQUATION 3 => ( 12 - 6 ) + ( 12 + 6 ) = ( 6 + 18 ) = ( 6 + 9 ) = 15
EQUATION 4 => ( 18 - 11 ) + ( 18 + 11 ) = ( 7 + 29 ) = ( 7 + 11 ) = 18

No comments: