સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 18 December 2020

Logical Reasoning Puzzle With Answer 1

  Health Insurance, also known as Mediclaim in India, is a form of insurance that covers the expenses incurred on medical treatment and hospitalization. 

ALSO READ 

Brain training logic puzzles


Major Benefits in a Health Insurance Policy

Cashless facility

 If you are admitted to any of the network hospitals, you would not have to pay the expenses from your pocket. In case the hospital is not part of the network, you will have to pay the hospital and the insurance company will reimburse the costs to you later.

Answer : 

R (This is the character coming on the gear of the car, in which? Will be replaced by R.)Let's give you a hint...

It's a lever in the car with numbers on it.

You guessed the answer now, right?

You guessed it, right?

Exactly! It’s a gear stick.

So the question mark will be replaced by the letter ‘R’.

Pre-hospitalization expenses The income tax benefit is provided to the customer for the premium amount till a maximum of Rs. 15,000 for regular and Rs. 20,000 for senior citizens respectively.

No-Claim Bonus

If there has been no claim in the previous year, a benefit is passed on to the policyholder, either by reducing the premium or by increasing the sum assured by a certain percentage of the existing premium.

No comments: