સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 18 December 2020

LIC Kanyadan Scheme

 LIC Kanyadan Scheme: If you are searching for kanyadan yojana 2021 then you are at the right place here is all information available about LIC Kanyadan Scheme Like Eligible criteria, important document, benefits, rules, and also lic kanyadan policy online apply so this is the perfect place to know about this scheme.

LIC Kanyadan Scheme

LIC Kanyadan Scheme 2021

 The name of this policy is 'Kanyadan Yojana'.

The LIC Kanyadan Policy is a unique scheme. The daughter benefits a lot from this scheme. also best for daughters marrige.

LIC Kanyadan Policy is a childhood future scheme. The plan of Kanyadan Policy is available at a monthly premium of around Rs 3600 at a daily rate of Rs 121.  Also low Premium and less premium scheme available.

LIC Kanyadan Yojana How To Apply ?

To Apply For LIC Kanyadan Policy Follow Given below Step and you can easily Apply.

You can contect LIC Agent or visit your nearest LIC Office and Ask Him For LIC Kanyadan Scheme. They gives you all information and Helping to invest in this Scheme.Important Links: Keep share this LIC Scheme Information with everyone.

Keep sharing good information with all. ask your question in comment box we will try to give answer as well as fast. join our whatsapp group and telegram chennal for quiqe updates daily.

No comments: