સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 22 December 2020

Inspire Award Students List for the year 2020/2021

 

Download the inspire award list here

This scheme is being operationalized as per the following steps:

  • Organization of State Level Exhibition & Project Competition (SLEPC) for further shortlisting of top 1,000 ideas/innovations for the National Level Exhibition and Project Competition (NLEPC). At this stage, NIF will provide mentoring support to students for the development of prototypes, in coordination with reputed academic and technology institutions of the country.


  • Showcasing 1,000 best ideas/innovations at the National Level Exhibition & Project Competition (NLEPC) and shortlisting of top 60 innovations for national awards and future direction.
  • Consideration of top 60 ideas/innovations by NIF for product/process development and their linkage with other schemes of NIF/DST and their display at the Annual Festival of Innovation & Entrepreneurship (FINE).

No comments: