સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 17 December 2020

If a hen lays an egg on the border of India and China, whose egg will it be called? Learn the answers to interesting questions

 

Friends, IAS interview questions are always in the discussion. Candidates break a sweat to pass this exam. So we are showing you some such fun UPSC questions and its answers. In UPSC, not only knowledge but also personality is examined. Students preparing for UPSC can get an idea from these questions on how the answer to a seemingly common question is just as unusual.


Interesting IAS Interview Questions:

1) If a hen lays an egg on the border of India and China, whose egg will it be called?

2) What is the cost of printing 500 and 2000 notes?

3) What is something that the wearer cannot buy and cannot buy for himself?

4) What is the part of the human body that changes every two months?

5) What will be the citizenship of a child if he is born while traveling in a plane?

6) Which animal's milk is pink in color?

7) What is it that makes men grow but not women?

Now find out the answers to these interesting questions

Answer-1

- Hen

Answer-2

- According to an annual report of the Reserve Bank, the cost of printing Rs 200 notes is Rs 2.90, Rs 500 notes are Rs 2.94 and 2000 notes are Rs 3.54.

Answer-3

- coffin

Answer-4

- The brain

Answer-5

- According to Indian citizenship law, if the child's parents are Indian, the child will be considered Indian.

Answer-6

- Hippo

Answer-7

- Beard-mustache

No comments: