સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 26 December 2020

IAS PUZZLE QUESTION FOR GENIUS PEOPLE.

General Information (GK) is a significant territory in all the serious test held in the nation. Hello friends, how are you and today I have come up with fun and learning information and below is the information in the area and it will be fun to share with your friends too?

Also read  ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી

PUZZLE -3

After performing the multiplication, we reach the result by adding the individual numbers that make up the result.

If 12x12 = 144, then 1 + 4 + 4 = 9

If 23x23 = 529, then 5 + 2 + 9 = 16

If 34x34 = 1156, then 1 + 1 + 5 + 6 = 13


PUZZLE -2 


PUZZLE- 1

3+5+6=151872
5+5+6=253094
5+6+7=303585
5+5+3=251573
.........
........
9+4+7=?

Not long after these early beginning functions, classes were hindered by war. During World War I, the college permitted the U.S. military to utilize a portion of its justification for testing. In 1917, the U.S. military separated American College into two sections, Camp American College and Camp Drain.

Also read ધોરણ 3 પાસ ઉપર રાજકોટ કોર્પોરેશન માં  નોકરી


RIGHT ANSWER SOLUTION


IAS PUZZLE QUESTION FOR GENIUS PEOPLE.

1604656713249637-1
The answer for 9+4+7 is 366329
9+4+7=9×4+9×7
=36,63
first fours digits
for the last digit, we have to do
36+63-7=92
the reverse of 92 is 29
so 9+4+7=366329

 Starting at 2014, the Military Corps of Specialists was all the while evacuating weapons including mustard gas and mortar shells.

No comments: