સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 18 December 2020

HOLIDAY LIST 2021 PDF DOWNLOAD.


On an ethical front, astrologers use Panchang or Panchangam (Hindu Calendar based on Lunar Calendar) to fix the marriage date and provide auspicious muhurat after horoscope matching is done.


Structure of Indian CalendarGovernment employees will be able to enjoy a maximum of two discretionary holidays on the above-mentioned festival occasions without any religious restrictions as per their choice. A written application must be made in advance for permission to enjoy such voluntary leave and generally, the appropriate officer approving the casual leave will give permission in view of the importance of government work.

Download 2021 raja list PDF


Note: - (2) If any of the above mentioned Muslim holidays do not come on the announced day, it is a festival and the day on which it is actually celebrated can be given to the Muslim employees of the government as a voluntary holiday. 8 Part-2 Public Holidays for Banks, 2061 No .: Gus / 2/2010 / Jasar / 102050/500 / Gh: Declaration No. 8-1-3 of the Ministry of Home Affairs of the Government of India dated May 8, 19 - Reading with JUDL-2 The Government of Gujarat, in consultation with the Reserve Bank of India, Ahmedabad declares the following days as a public holiday for banks during the year 2021, following the disclosure of Section 4 of the Amendment Act, 181 (24th of 191).

No comments: