સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 26 December 2020

Harmony: Relaxing Music Puzzles AI Android APK Download Free 2020

Features:
Tap and Glow: Harmony app is very easy to play: take the line as reference to tap the squares and mirror the music notes. The squares will glow when you tap on them!

Anxiety antidote: The relax melodies created on Harmony are perfect to kill anxiety or OCD problems. In fact, Infinity Games are known by slowing player’s heartbeat after 10 levels played. Free of timers and other stress features, this game feels like a yoga session in paradise!

વાંચો :: ગુજરાત વહાલી દિકરી યોજના

Different instruments: There are several instruments available on Harmony. You start with a piano, but you can go for a different melody later if you prefer wind instruments or string instruments.

Music, Maestro: Tapping the squares on the right tempo is the only thing you need to create smart music on this calm and minimalist IQ test. Can you play with different instruments?


આ પણ વાંચો: પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2020

Just like paradise: Like a mirror of relaxing sounds, the Harmony app provides you a calm IQ test to feed your soul and tease your brain. You must get the same look on both sides of the line. Just tap the right polygon and the shapes will glow!


DOwnload APK Now

 

Boss levels: Besides the classical music and the tacit IQ test present, the boss levels featured on the Harmony app will relax your soul! Check how many relax melodies can you create during a boss level! Music, Maestro!

Harmony: Relax Melodies is a smart music game reminiscent of a guitar hero, where you must reflect the music notes by tapping the free squares. To be successful, you need to take the white line as a reference and create asymmetry.

No comments: