સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 18 December 2020

Deendayal Port Trust Recruitment 2020

 


Deendayal Port Trust (DPT) Recruitment for Various Trainee Posts 2020

Total Posts: 25

Posts Name:
Management Trainee (Marketing/HR/Finance): 04 Posts
• MBA in respective discipline
• Not above 28 years as on 1st December, 2020
• Monthly consolidated remuneration (in Rs.): 20000/-
Management Trainee (MCA): 01 Post
• MCA from the recognised University/Institution
• Not above 28 years as on 1st December, 2020
• Monthly consolidated remuneration (in Rs.): 20000/-
Management Trainee [CA (inter) /ICWA (inter)]: 09 Posts
• CA (Inter)/ ICWA(inter)
• Not above 28 years as on 1st December, 2020
• Monthly consolidated remuneration (in Rs.): 20000/-
Management Trainee (Legal): 02 Posts
• LLB (Min. 3 Years Course)
• Not above 28 years as on 1st December, 2020
• Monthly consolidated remuneration (in Rs.): 20000/-
Graduate Trainee: 07 Posts
• (i) Degree in B.A./ B.com/ B.Sc/ BBA/ BCA. (ii) Atleast three months’ certificate course in Computer Applications, like MS Word, MS Excel, etc., from the recognised institute
• Not above 25 years as on 1st December, 2020
• Monthly consolidated remuneration (in Rs.): 15000/-

Educational Qualification, How to Apply & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Last Date: 31-12-2020

Advertisement: Click Here

More Details: Click Here

Statistical Trainee: 02 Posts
• (i) Degree in Mathematics/ Statistics/economics. ii) Atleast three months certificate course in Computer Application, like MS Word, MS Excel, etc., from the recognised institute
• Not above 25 years as on 1st December, 2020
• Monthly consolidated remuneration (in Rs.): 15000/-

No comments: