સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 19 December 2020

Computer Launcher 2 APK Download Free 2020

 


Computer Launcher 2 is an excellent app for you to experience the Computer in Windows 10 Style UI.


- Computer Launcher 2 Taskbar
- put the files to Recycle Bin and delete later in win 10 style

Features 2.0:

- Computer Launcher 2 Desktop Widgets
- Android O type desktop menu
- Drag and drop Improved
- Clock Widget
- Weather Widget
- RAM info widget
- Changeable desktop folders
- Live Wallpapers
- Photo tiles changeable
- Task-bar icons removable
- Desktop App Folders
- Weather, Calendar and Photos tiles Added
- Task-bar Transparency option added
- Improved Themes Compatibility
- Multi-Tasking Made optional (enable /disable from settings)
- Lock Screen


- Multi-Color Support for Taskbar and menu
- Themes and Icon Pack - Android TV /Tablet support
- Hide Applications
- Desktop Icons Removable
- Add Applications in Start Menu (Paid Only)
- Change applications in Task-bar (Press and Hold)
- Built-In Gallery Feature added
- Photo Tile changeable
- Widgets in desktop mode
- Built-in apps (Photo viewer)

No comments: