સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

BEST DRAWING PRACTICE BOOK FOR STD 1 TO 5

 Do your photos look wrong even after carefully repeating each step from a detailed tutorial? These problems can come from a lack of basic skills that are ignored when learning how to draw. In fact, these skills are obvious to those who are painting too much, but they can easily be forgotten after a few years without a pencil in their hand. So, are you ready to understand?

Also read ધોરણ 10 પાસ ઉપર પોસ્ટ માં સરકારી નોકરી


https://info.gkedu.info/?m=1


1. Break the straight line

Your problem: You cannot draw a straight line / full circle.

iwanttodraw-1-0-cant-draw-straight-line

Phase 1

Straight lines are not real. They only exist in the vector, the shortest path between two points.  Even if it starts as something right, the longer you draw it, the more mistakes can be made. what does this mean?


Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-Gujarat

PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

Phase 2

iwanttodraw-1-2-draw-flower

step 3
Technical drawing (straight lines, right circles) requires concentration. It is about pulling things exactly as they are. Is this really what you want to do? Draw the same things the same way all the time?

If you do, well, there is no tutorial for you. Since drawing-creation is about keeping your hand relaxed, focusing on the final effect rather than making a series of correct lines.  But this time follow these simple rules:

No comments: