સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 18 December 2020

Alert / Lifetime earnings will disappear, list of websites released by the government, never click

Alert / Lifetime earnings will disappear, list of websites released by the government, never click

The government has now released a list of fake websites in the wake of rising online fraud across the country. Be careful if you also use this website. 


Otherwise, not a single rupee will remain in your account. Your bank account and personal data can also be stolen. 


Read:: Gujarat Vahli Dikari Yojana

While online networks have made people's work easier, cybercrime complaints are also on the rise. Let us inform you that alerts will be issued from time to time by PIB and government banks and people will also be warned about this.


 Also, read  Pradhan Mantri Awas Yojana 2020PIB announces list of 6 websites


PIB has released a list of 6 websites this time. Users are advised to stay away from this website. If you also touch this website link, your lifetime earnings will disappear.


Let me tell you, it includes websites that offer everything from scholarships to free laptops. Users should stay away from these websites.

http://centralexcisegov.in/aboutus.php

https://register-for-your-free-scholarship.blogspot.com/

https://kusmyojna.in/landing/

https://www.kvms.org.in/

https://www.sajks.com/about-us.php

https://register-form-free-tablet.blogspot.com/

CLICK HERE TO GUJARATI 

It may also be mentioned here that PIB takes action against misleading news and warns the general public. It also brings out the veracity of the message going viral on social media.

No comments: