સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 27 November 2020

Tooter application of made in India support from India apps play store:

Tutor is a new social media platform that gains the charm to be "Swadeshi" or made in India. Tutor, as the name suggests, is modeled uniquely after the microblogging platform Twitter. However, its interface with the white and blue color scheme is to some extent the difference between Facebook and Twitter.

Read:: Gujarat Vahli Dikari YojanaThis platform follows mechanics like Twitter, where a user can create an account with @username and email address, follow other accounts, read through feeds populated with posts from other accounts , Can also customize groups and lists. Its post is called Toots (instead of tweets). Tutor has a web application as well as an Android app on the Google Play Store, but is missing from the App Store for iOS devices so far


Also read  Khedut Sahay 2020Tweeter apps specification instead of tooter:

 Get all the social media news in one place - Search hashtags and influencers, chat with friends & other Twitter followers or follow your favorite celebrity alongside hundreds of interesting Twitter users. Read their content & all trending topics at a glance. Build an Engaging Profile

*Tweet often, expand your social network and optimize your posting times

*Post visual content

*Use hashtags in your tweets

*Draw in followers from other social media platforms outside of Twitter

Live Streaming Events

Join the conversation or watch live videos to deeply engage with large audiences & influencers directly from your mobile device. Go Live, create your own live streaming events, share videos or sit back and watch events from around the world.

No comments: