સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 17 November 2020

[sebexam.org] SEB NMMS EXAM Official Notification Declared Apply online

 


It is implemented by the Department of School Education & Literacy under the Ministry of Human Resource Development with the objective to financially support the meritorious students of economically weaker sections of the society.

Also read  SBI PO 2020 Exam Notification Out

NMMS disburses a total of 100,000 scholarships every year at the rate of INR 12,000 per annum, i.e. INR 1,000 per month, to the selected students. Under National Means-Cum-Merit Scholarship, the scholarship amount is paid by the State bank of India (SBI) on one go. The amount is directly transferred into the students’ accounts through Public Financial Management System (PFMS). 

The number of scholarships allocated to each State and UT is done on the basis of students’ enrolment in class 7 & 8 and their population in the respective states. The details of the NMMS amount are highlighted below.

Also read  Download Snack Video


NMMS – Application Process Below:

Visit official website www.sebexam.org

Click on Apply online

Then Click on Apply now button

Enter Your Details

Save Application

Upload photo and Signature

Take a print out.

Important Links:


Download Notification || Apply Online || More Details


Important  Dates:

Starting Date of Online Application: 06-11-2020

Last Date to Apply Online: 15-12-2020

Last date and time for making online fee payment: 17-12-2020 (23:30)

Last date and time for generation of offline Challan: 19-12-2020 (23:30)

Last date for payment through Challan (during working hours of Bank): 21-12-2020

Schedule of Computer Based Examination (Tier-I): 12-04-2021 to 27-04-2021

Date of Tier-II Examination (Descriptive Paper): To be notified later

No comments: