સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 29 November 2020

Online job fair organized by District Employment Office Amreli
Comprehensive programming, marketing or design courses enable us to hone and develop new skills. We feel empowered to make massive career shifts and earn more money. It seems there’s an overwhelming number of open career paths available to us. And this makes choosing what to study rather difficult.

But when it comes to making up your mind and deciding what to pursue, most of us become pragmatic. “Which online course is most likely to help me get a job after I’m finished?”

Also read 

Atal Pension Yojna full Detail


L&T Skill Training Institute - Ahmedabad

Name of the place: -1) Construction Technician (Trainee)

Qualification: Std. 9 to 12 pass or ITI welder / fitter)

Age: - 15 to 20 years

Physical criteria - Weight minimum - 30 kgImportant LinksApply Online : Click Here


Minimum height - 15 cm

Salary: - AS PER COMPANY RULES

Note: -1) Google Form can be filled from 25/11/2020 to 08/12/2020

3) Telephonic Interview Date: Telephone interview will be conducted after 08/12/2050.


No comments: