સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 11 November 2020

November Home learning Std 1 to 12-time table declared :

 Meaning nothing is going to live. Everything is changing, disappearing.

Following the same rule. Education is also changing and digitalizing itself.

 And now education is on the digital path. That is, education is now becoming digital education.


 Also, read  Pradhan Mantri Awas Yojana 2020

Online Study Online Learning, E-Learning, Computer-Based Learning, Web-Based Learning, Internet-Based Learning, Mobile Learning, M-Learning, Virtual learning, etc. is known by many, and teachers/trainers do not face each other under this education system. Rather, they remain at their place of residence. And from there they interact with each other.

Download from here Paripatra

DOWNLOAD 1 TO 12 TIME TABLE

Teachers, notes, lectures, etc. are delivered to the students through internet means while sitting at home. That is, a classroom-like environment is created. The difference is that they only interact virtually.

No comments: