સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 20 November 2020

Nishtha Training Module for all Primary Teachers

Nishtha Training Module

1 to 3 modules have to be completed by 5 to 10 October. The first module will start from 5th October. This module can be viewed by going to the course in the Diksha application. Click on Join to join this module.

The module will have to be read from 7.30 to 10.30. You will have to watch the Baysag broadcast from 11 a.m. to 12 p.m. and work from 12 to 12.30 p.m.

Download Module 1 of Nishtha Training
Download Module 1 : Click Here

Download Module 2 : Click Here

Download Module 3: Click Here

Download Module 4 : Click Here

Download Module 5 : Click Here

Download Module 6: Click Here

Download Module 7 : Click Here

Download Module 8 : Click Here

Download Module 9: Click Here

Download Module 10: Click Here

Download Module 11 : Click Here

Download Module 12: Click here

Download Module 13: Click Here

Download Module 14: Click Here

Download Module 15: Click Here

Download Module 16: Click Here

Download Module 17: Click Here

Download Module 18: Click Here

 Teachers can Download Module 1 from below Link

You can find a lot more information from this web site here and your friends visit this web site information and you will benefit from you job, news, breaking news, application information, government recruitment and scheme information is updated here daily and new New information is updated here

No comments: