સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 17 November 2020

New hope of employment this year, Gujarat government will recruit more than 35 thousand vacanciesGood news is coming for Gujarat students in the new year.  Because Gujarat government is going to recruit 35 thousand to 37 thousand posts this year.  The state government will recruit in the new year in which more than 35 thousand posts will be filled.


1 Dec for 1212 seats in GPSC.  Can be applied until.  2 thousand will be recruited in the energy department, 11 thousand in the police and 6 thousand teachers.  As well as the recruitment process for the previous 900 vacancies will be started soon.  This year will prove to be a source of new hopes for employment.


The Gujarat government had kept about 35,000 jobs in the budgetary provision, with large recruitments involving more than 11,000 different police cadres, 6,000 or more teachers and 2,000 employees of the energy department, government sources said. 


The Gujarat Public Service Commission (GPSC) alone is currently recruiting more than 160 people for the 2,200 approved posts.  Of these, the application date for more than 1,200 recently announced recruitments has been extended to December 1.
In addition, the recruitment process for the more than 900 previously announced vacancies will also begin soon. 

IMPORTANT LINK

READ NEWS SAURCE IN GUJARATI

According to GPSC Chairman Dinesh Dasa, students graduating from any of the disciplines can apply for RFO, DYSO, GMDC Administrative Officer, Office Assistant and other such posts issued by the Commission.  As well as Panchayat, Revenue, Forest Department, Finance Department and General Administration Department, a number of vacancies will be filled this year.

No comments: