સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 25 November 2020

MGVCL vidyut sahayak Junior Assistant Exam call Letter 2020

In view of the advertisement dated 26.12.2019 for selection for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) for MGVCL, a Computer Based Test is scheduled on dt. 09.12.2020 and dt. 10.12.2020 at various centers.

The question paper for the exam will have 100 questions from General Knowledge, English Language, Maths & General Science, Analytic & Logical Reasoning,Computer knowledge and Gujarati Language & Grammar. The total marks of the exam are 100. 

ALSO READ 

NBCC Recruitment 2020


The Question Paper will be in English & Gujarati Languages
How to Download MGVCL Jr Assistant Admit Card 2020 ?

Go to official website of MGVCL - mgvcl.com


 Also, read  Pradhan Mantri Awas Yojana 2020

Click on ‘Career’ Tab, given on the homepage


Download MGVCL Junior Assistant Call Letter from here


Now, click on ‘Generate Admit Card’ given under “In view of the advertisement dated 26.12.2019 for selection for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) for MGVCL, a Computer Based Test is scheduled on dt. 09.12.2020 and dt. 10.12.2020 at various centres.”


A new window will open where you need to furnish your details and click on ‘submit’ button

Download MGVCL Jr Assistant Admit Card


No comments: