સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 17 November 2020

KRCL Technician Jobs 2020 For 58 Posts


Starting Date of Apply :- 

28th October, 2020

Last Date of Apply :-
27th November, 2020
 
Job Details :-
Application Process :- 
Online

Recruiter Organisation :- 

also read  South East Center Railway Recruitment 2020


Konkan Railway Corporation Limited (KRCL)

Post Name :- 
Technician 3 (Electrical) Posts

Job Location :- 

Karnataka, Maharashtra

VACANCY :-
58 Posts

SALARY :-
 7th CPC Pay Matrix Level 02 with other allowances as admissible under the CDA scale.

EDUCATIONAL QUALIFICATION :-

Educational Qualification :- 
Matriculation with ITI from any Recognized Institute or University in India.

ELIGIBILITY CRITERIA :-


Important Links

Official Notification : Click Here

Apply Now : Click Here

Age Limit :-
Minimum - 18 years
Maximum - 33 years


Also, read  Up to Rs 7000 discount is available on this smartphone at Festival Sale, find out the details

Nationality :-
Not Specified

Application Fees :-
Gen/ OBC Candidates - Rs. 500/-
SC/ ST Candidates - Rs. 250/-

Selection Procedure :-
Written Test, Interview.

No comments: