સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 28 November 2020

HOME LEARNING STD. 1 TO 12 DECEMBER MONTH TIME-TABLE PDF

 HOME LEARNING STD. 1 TO 12 DECEMBER MONTH TIME-TABLE PDF.


home learning is run by the government Home loan program is sent to students every day Learning Literature.

 Students are sent every day by the government to study at home Students can study at home through this online literature from standard 1to 12


Also read

The LPG Cylinder prices are increasing rapidly.


 This nice fun arrangement has been made by the government so that all the students up to 12 can study. Materials are sent daily through various mediums so that the students can study through various mediums.


Home learning time table::

Amidst the Koro crisis, the state's primary schools Preparations have been completed for taking unit test of students from 6th to 8th.


IMPORTANT LINKS :-Government and private school students will sit at home for two and a half days and write answers. The test is being conducted as an assessment of home-based education being imparted to the students as part of 'Home Learing.

No comments: