સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 11 November 2020

GSERB Shikshan Sahayak Jilla Falavani List 2020 Declared

 

GSERC (Gujarat State Secondary and Higher Secondary Educational Staff) Jilla Falavani Jaher

Subject: District allotment to eligible candidates for Higher Secondary

To view District Allocation Result: Click here
 

Higher Secondary Candidate District Allocation List
Adv. No.SubjectAction
1Commerce(Account & Business Administration)Download
2BiologyDownload
3ChemistryDownload
4EconomicsDownload
5EnglishDownload
6GeographyDownload
7GujaratiDownload
8HindiDownload
9HistoryDownload
10MathsDownload
11P.T.Download
12PhilosophyDownload
13PhysicsDownload
14Political ScienceDownload
15PsychologyDownload
16SanskritDownload
17SociologyDownload
18StatisticsDownload
19Candidate List - Not Chosen DistrictDownloadPost Name Shikshan Sahayak


List of candidates included in New PML-2

 PML-2 Higher Secondary (English Medium)

 PML-2 Higher Secondary (Gujarati Medium)

 PML-2 Secondary (English Medium)

 PML-2 Secondary (Gujarati Medium)

Most Recent Update: Gujarat Secondary and Higher Secondary Shikshan Sahayak Bharti 2020 Call Letter will be announced on 21 September 2020. Applicants can check the Result Status from the beneath given direct connection rapidly. 

No comments: