સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 25 November 2020

First Aid mobile application for Students and Teachers

The FAST mobile application is designed on First Aid for Students and Teachers, is an easy to use application with text and graphics used in appropriate proportion.An application that everyone needs .. FIRST-AID ..!

  A comprehensive encyclopedia for all first aid and all accidents and emergencies that may occur unexpectedly.

  Developed to raise awareness in the event of any emergency or sudden accident and to raise public awareness in non-specialized medical aspects to develop emergency capabilities.

aLSO READ Postal Circle Recruitment 2020 Apply Online 1371 Vacancies


  The application includes:

  - List of accidents and emergencies: with all the information and tips you need in case of an emergency.

    - General information: Explain what first aid is, explain why learning first aid is important, and outline the purpose of first aid.


First AID App Download from here


    - All About Blood (New): Learn more about your blood and find important information about blood facts, types, and the blood donation process.

    - First Aid Kit Contents: It is important to know what you should keep in your first aid kit, you will find a collection of supplies and equipment that are used to provide medical treatment.

  - List of emergency telephone numbers: Complete list of emergency telephone numbers by country.


application has life-saving skill sets, emergency nos for an ambulance, acronyms for better retention and implementation, and finally dos and don'ts for precaution.

No comments: