સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 23 November 2020

Discussions on opening schools and colleges

Discussions on opening schools and colleges: Schools will not open in Gujarat till December, government is not ready

File image.

The government is not ready to consider the issue till December 15. Parents say, "Children are worried about their education, but not at the risk of their lives."

ASLO READ  SSB Constable Recruitment 2020

When will the school-college reopen after the state government postponed its decision to start school-college from November 23? The parents are trying to find out. 

However, the state government is not ready to consider the issue of reopening the school-college till December 15 as the case of Kovid-19 is on the rise and even if the situation improves, it is not possible to reopen the school-college by the end of December, top official sources said.


Also, Read  Cochin Shipyard Limited Recruitment 2020

Some parents-teachers had
asked the state government to start the educational work in the school-college. Cavid-19 cases have escalated after the 23rd announcement was postponed.


 In these circumstances, it has been decided to close the school-college. After this decision, no consideration has been given by the state government on whether to open the school-college or not. Some parents-teachers also inquired in the state government on the issue.    Read in Gujarati news 


The government is not ready to open schools at present:
Sources said the government was not ready to conduct the process of getting the votes of administrators, parents, or even the process of getting the votes of the administrators to open the school by December 15. 


 In the meantime, after reviewing the Covid-19 case for a month and seeing the status of the vaccine, it seems that the government is ready for further action.

No comments: