સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Saturday, 21 November 2020

Bihar Police Recruitment 2020
Bihar Police Recruitment 2020 notification regarding filling of Constable Job Vacancies. The Police organization invites online applications from eligible candidates having 12th qualification. These 8415 Constable Posts are in Bihar Police.

Kutumb Sahay Yojana Gujarat


The job applications for Bihar Police Jobs 2020 will be accepted online on or before 14 Dec 2020.
Total Vacancies: 8415
Important Dates - Bihar Police Recruitment 2020

Starting Date to Apply Online 13 Nov 2020

Closing Date to Apply Online 14 Dec 2020

Application Fee - Bihar Police Recruitment 2020

Gen/ BC/ EBC/ Financially weak ₹450/-

SC/ ST ₹112/-


Qualification - Bihar Police Recruitment 2020
Passed intermediate (10+2) till 1st August 2020 or cleric certificate issued by Madrasa Board of Bihar State Government or issued by Sanskrit Board of Bihar State (including English) or Acharya (without English) Certificate or other equivalent academic educational qualification recognized by the State Government.


How to Apply - Bihar Police Recruitment 2020Read the detailed notification pdf attached below before Apply Online. If you are interested and found yourself eligible for Constable, click on the apply online link given below. Then, find the appropriate option and fill up the form. You can apply online from 13 Nov 2020 to 14 Dec 2020.
Important Links - Bihar Police Recruitment 2020

No comments: