સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 11 November 2020

Animal Husbandry Subsidy Scheme

 

 ikhedut Online Araji inherit i portal. The Farmers who are interested can easily register on this portal to get benefits of the Gujarat Government subsidy at www.ikhedut.gujarat.gov.in.

 

Gujarat Ikhedut Portal Scheme Eligibility

    The pre-approval officer approves the applications.

    Gujarat Ikhedut Portal Online Apply

    The farmer must have Aadhaar Card.

    A Farmer must have a Bank Account.

 

Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-Gujarat


First Visit the Official website of Ikhedut Portal: ikhedut.gujarat.gov.in

 

 

Step by Step ikhedut Portal Application Registration.

First Step: ikhedut portal Open and Click Yojana Menu 


 

Second Step: Scroll Page and tap Scheme(Yojana) 

 

 

Third Step: It will show the list of schemes available for that department.

(There are full Details for This Scheme and You are take benefits.)

 

 

Fourth Step (how to apply)

  •     If you are a registered farmer then Select Yes and click on Proceed.
  •     Now click on Apply for New Application.
  •     It will show you a form.
  •     Fill that form and click on Submit

 Read:: Gujarat Vahli Dikari Yojana

Now, You have successfully applied for Scheme from Gujarat Ikhedut Portal.

 

Apply Online for 2020-21 Yojana: Click Here

Official Website: Click Here

 

Gujarat Ikhedut Portal Check Application Status or Re-print

 If you want to check the status or Re-print the application follow these steps:

First Visit the Official website of Ikhedut Portal: ikhedut.gujarat.gov.in.

Scroll down and click on the link.

Now select your Scheme Type. Select the Application number or Receipt Number.


No comments: