સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Sunday, 18 October 2020

Devil Island Like Paradise

Devil Island Like Paradise:The 140-year-old island, spread over 23 acres in Norway, has been put up for sale for Rs 24 crore


Surrounded by four-cornered mountains, the island is known as Devil's Island.


The 140-year-old Yulvans Island, 30 km from the Norwegian city of Bergen, has been put up for sale for 6 2.6 million (approximately Rs 24 crore). Spread over 23 acres, the island has been closed for 38 years. Surrounded by four-cornered mountains, the island is known as Devil's Island.

It is said to have been built in 1881. A music school was started here shortly after, but an accident occurred in 1980, after which the island was evacuated. Although the local government used it for a short time to hold prisoners, it was shut down after public protests. The local system maintains cleanliness here. It can be reached by helicopter or boat.

Read in Gujarati news 

30 houses built, will be converted into a resort after sale
Property broker Eric Stein said 30 houses have been built on the island. The main house is 20 thousand square feet. There is also a playground, helipad, bunker, garage and storeroom. Eric says the island will be converted into a resort after the sale. Where people can come to enjoy the holidays.

No comments: