સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 28 September 2020

PM Kisan FPO Scheme 2020 |FPO Yojana

How to get 15 lakh?

Read all the tips on how to get Rs 15 lakh for this Kishan Sahay Yojana If you have any questions or concerns, please feel free to contact us. To get that help click on the Nishe Avigal link and you can fill the form online.

Gujarati news:Click here

What will be the benefit?‌ order to apply for this Kisan Sahay Yojana, you need to fill up the form first and the details of filling up the form are given below.

aadhar card
Election card or PAN card
hsc, ssc, graduation, other
Passport size

Gujarati news:Click here


Which state will get this benefit?

In order to get this assistance, the farmers of all the states of the country are entitled to this assistance. For this assistance, 300 farmers from all the states will be able to avail this benefit.Gujarati news:Click here

The government has announced big gifts to farmers. Now farmers can get up to Rs 15 lakh. However, It has been named PM Kisan FPO Scheme 2020. Along with this, it is believed that it can improve the condition of farmers. The government will spend Rs 6,865 crore on the scheme by 2024.

The government will spend Rs 6,865 crore on the scheme by 2024

No comments: